PROMLČENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

Už je to definitivní. Prezident republiky dne 4. srpna 2015 svým podpisem stvrdil novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, díky které bude podstatně složitější se obstrukcemi vyhnout postihům za dopravní přestupky. Takzvaná promlčecí doba, po které již nelze pachatele přestupku...

REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ SE PŘIBLÍŽILY

Registrační značky na přání se v České republice opět o kousek přiblížily uvedení do praxe. Jejich zavedení vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho prováděcí vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel. Přidělení...

PRÁVNÍ ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 2015

CO JE NOVÉHO A CO SE CHYSTÁ? PRÁVNÍ ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 2015 1. 40. novela účinná od 1. ledna 2015 – zákon č. 249/2014 Sb. Touto v pořadí již 40. novelou zákona o silničním provozu, účinnou od 1 ledna 2015, byl přesunut poplatek za vydání...

DOČASNÉ VYŘAZENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL Z PROVOZU – ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ

Dnem 1. ledna 2015 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsažená v zákoně č. 239/2013 Sb. Uvedená novela přinesla mj. podstatné změny v právní úpravě vyřazování silničních vozidel z provozu, respektive z registru...

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ SENIORŮ

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ SENIORŮ PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA V ZAHRANIČÍ JAK JE TO DOOPRAVDY V souvislosti s nepřesnými informace ohledně údajné povinnosti tuzemských řidičů seniorů prokazovat v zahraničí svou zdravotní způsobilost nejen platným řidičským průkazem, ale i lékařským potvrzením, které byly v nedávné době...

Nové řidičské kódy

Dnem 7. ledna 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 1/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novely vyhlášky o řidičských průkazech došlo k několika změnám v právní úpravě se řidičskými průkazy...

K ZASTAVOVÁNÍ VOZIDEL GENERÁLNÍ INSPEKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ (GIBS)

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), kterým bylo zavedeno mj. i oprávnění příslušníků GIBS zastavovat vozidla. Vzhledem k pochybnostem o rozsahu a využívání tohoto oprávnění přinášíme následující upřesnění k obsahu zákonné úpravy. K rozsahu oprávnění příslušníků GIBS zastavovat vozidla K...