Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje automaticky k řízení vozidel zařazených do skupiny AM (motocykly s konstrukční rychlostí 45 km/h) – zápis v ŘP. Co se týče řízení motocyklu skupiny A1 s automatickou převodovkou za předpokladu držení skupiny B, jak zmiňujete, tak zápis pomoc harmonizačního kódu do ŘP se neprovádí. Toto doporučení (pravidlo) platí jen pro Českou republiku. Ostatní státy si toto doporučení různými formami omezují, nebo na něj vůbec nepřistoupili. Pokud je nám dobře známo, tak na podobnou formu, jako v ČR přistoupili na Slovensku či v Itálii, avšak s doplňujícími podmínkami, jako je například držení řidičského průkazu skupiny B po nějakou dobu. Při výjezdu do zahraničí je zapotřebí zjistit přesné podmínky dané země, jinak hrozí řidičům při řízení takového typu motocyklu sankce.
Od 1. ledna 2012 existuje možnost požádání o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let. Pro vycestování do států EU je cestovním dokladem cestovní pas i občanský průkaz. Co se týče zápisu dětí do cestovního dokladu rodičů, tak tato možnost skončila rokem 2012. Když to celé shrneme, tak máte u svých dětí možnost o vydání občanských průkazů nebo cestovní dokladů.
V Rakousku ani Německu neplatí žádný speciální zákon, který nařizuje konkrétní podmínky přepravy psů v autě. Nicméně jde o bezpečnost posádky vozidla a psa, proto se domácí mazlíčci považují za „náklad“. Proto při silniční kontrole tamní policisté posuzují, zda jsou mazlíčci nějakým způsobem zajištěni – přepravní box nebo například zmiňovaný postroj s uchycením do pásu. Na Vaši otázku tedy sděluji, že speciální postroj s uchycením do zámku bezpečnostního pásu bude dostačující za podmínky, že postroj je homologovaný a dodržíte pokyny výrobce. Pokud byste použil přepravní box, tak je nevhodné ji umístit na volno na sedačku – v tuto chvíli by to pro Vás a psa bylo stejně nebezpečné. Přepravní box by měl být třeba umístěn, tak aby byl zajištěn tvarový styk tzn. například na zem za sedačku nebo do kufru a uchytit například popruhy.
Na Váš dotaz sdělujeme, že zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že řidičské oprávnění skupiny C, lze udělit osobě od 21 let. Nicméně řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, pokud během výcviku zároveň žák absolvuje vstupní profesní školení v rozsahu 280 hodin. Tato skutečnost je samozřejmě finančně náročnější a konkrétní ceník Vám nabídne autoškola ve Vašem regionu. Řidičské oprávnění skupiny C udělené v ČR opravňuje k řízení vozidel v ostatních zemí EU. Co se týče udělení řidičského oprávnění v jiných zemí, musí mít dotyčná osoba v dané zemi obvyklé bydliště nebo například v této zemi studovat.
Ano potvrzujeme informaci, že v takovém případě nemusíte platit mýtné a dálniční známka bude dostačující. Rozhodující je statut vozidla, za kterým je připojen vlek.
V Německu je přesně definována velikost parkovacího kotouče i jeho vzhled. Velikost musí být 150x110mm.
Na Váš dotaz sděluji, že v českém zákoně o provozu na pozemních komunikacích se přesně tento druh přepravy osoby neuvádí. Pouze v § 7 zákona 361/2000 Sb. je ustanovení, že řidič nesmí na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let. Doporučujeme minimálně dodržet tuto podmínku a samozřejmě za předpokladu použití ochranné přilby schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, kterou musí mít spolucestující řádně připevněnou na hlavě. Dále by neměly být překročeny hmotnostní limity stanovené pro přepravu osob zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Povinnost použití výstražné desky v Rakousku nastává v případě, pokud nosič s jízdními koly přesahuje v podélném směru 1 m od zadní části vozidla. Je možné využít šrafovanou desku o rozměrech 50x50 cm, která je dostupná na různých e-shopech a je v jiném způsobu provedení než například při jízdě do Itálie a Španělska (jiný počet a šířka červených pruhů, kulatá odrazka v rozích desky). V těchto destinacích je povinná deska o rozměrech 50 x 50 cm při jízdě s jízdními koly na tažném zařízení nebo na držáku za karavanem při jakémkoliv přesahu. Nutnou podotknout, že použití výstražné desky při přesahu jednoho metru je správné ve všech zemí EU. Záleží na kontrolních orgánech, jak k této záležitosti přistupují. Upozorňujeme, že specifické je Slovensko, kde se vyžaduje její použití při přesahu již nad 40 cm. Deska se uchycuje přímo na rámy přepravovaných kol. Pokud navíc jedete do Itálie s jízdními koly a máte je na tažném zařízení nebo na držáku za karavanem, musíte mít šrafovanou desku o rozměrech 50 x 50 cm
Podle současného znění § 80a odst. 1 písm. f) a k) zákona o silničním provozu byste k řízení jízdní soupravy s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg, tažené dodávkou do 3,5 tuny, potřeboval řidičské oprávnění pro skupinu B+E, skupina B by Vám nestačila. Tato úprava však neodpovídá správnému textu směrnice 2006/126/ES, nýbrž vychází z jejího chybného překladu do češtiny v Úředním věstníku EU (odpovědnost za tuto chybu nesou orgány EU). O této chybě se dnes již ví a jsou činěny intenzivní kroky k její nápravě. Poslanecké sněmovně již byl předložen vládní návrh novely zákona o silničním provozu, který tuto chybu napravuje (sněmovní tisk 985, www.psp.cz). Jakmile tato novela projde, bude k řízení Vámi uvedené jízdní soupravy postačovat oprávnění skupiny B (pokud souprava nepřesáhne celkovou hmotnost 4.250 kg).To platí i v případě, že Vaše oprávnění na skupinu B bylo uděleno před 19. lednem 2013, což je pravděpodobné. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že v zákoně o silničním provozu je v současné době evidentní chyba a jeho znění není v souladu se správným zněním směrnice 2006/126/ES, byste neměl být sankcionován, budete-li danou soupravu již dnes řídit s oprávněním "pouze" pro skupinu B. To má ostatně dodatečně stvrdit právě výše uvedený návrh novely – tisk 985.
Technické požadavky na vozidla, která lze požít při výcviku k získání řidičského oprávnění, upravuje příloha č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znění této přílohy bylo zcela změněno s účinností od 19. ledna 2013, a to zákonem č. 297/2011 Sb. Předně platí, že musí jít o vozidla zařazené do skupiny D1 podle § 80a zákona o silničním provozu. Musí to být motorové vozidlo s délkou nejméně 5 m a nepřesahující 8 m, pohotovostní hmotností nejméně 4 tuny, s více než 8 a nejvýše 16 místy k sezení, kromě místa řidiče, s konstrukční rychlostí nejméně 80 km/h a vybavené ABS a tachografem. Jelikož zákon č. 297/2011 Sb. v tomto směru neobsahoval žádné přechodné ustanovení, musí být uvedené podmínky splněny u všech vozidel používaných při výcviku a zkoušce na skupinu D1 od 19. ledna 2013 bez výjimky.
Pokud jde o pneumatiky s hroty, je situace následující: Z ustanovení § 21 odst. 11 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že v České republice „není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu". Rovněž zákon o pozemních komunikacích používání pneumatik s protiskluzovými hroty výslovně zakazuje, a v otázce výjimky odkazuje na již zmíněnou vyhlášku. V České republice je tedy možné užít pneumatiky s protiskluzovými hroty jen na vozidlech záchranné služby. Zdravotnická záchranná služba je podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou další činnosti stanovené tímto zákonem. Vozidla zdravotnické záchranné služby jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy. Zákon ani vyhláška pochopitelně nezakazují používání pneumatik s hroty mimo pozemní komunikace, např. v terénu, na polygonu apod. Pokud jde o jejich užívání na veřejně nepřístupných účelových pozemních komunikacích, je jejich případné povolení na vlastníku takové komunikace. Na vozidle zdravotnické záchranné služby lze pneumatiky s hroty užívat bez omezení na všech druzích pozemních komunikací. Na jiných vozidlech je lze užívat jen mimo pozemní komunikace, např. na polygonu, anebo na veřejně nepřístupných účelových pozemních komunikacích se souhlasem vlastníka takové komunikace.
Nedovolené použití pneumatik je přestupkem podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, za který se ukládá pokuta od 1500 do 2500 Kč, v blokové řízení pak do 2000 Kč. Postihnout lze i provozovatele takového vozidla, a to pokutou až do výše 50 000 Kč, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu, je možná též bloková pokuta do 5 000 Kč. Pokud by taková pneumatika způsobila poškození komunikace, odpovídá za škodu řidič vozidla, popř. provozovatel.