Odborné stanovisko Autoklubu ČR k poslaneckému návrhu novely změny zákona č. 361/2000 Sb. – zavedení plošného zákazu jízdních souprav nad 3,5 tuny v délce nad 7 m26.3.2019

Hlavní teze a doporučení odborného stanoviska Autoklubu ČR k poslaneckému návrhu novely změny zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 359)

Autoklub České republiky, jako člen mezinárodních federací FIM, FIM EUROPE a FIA, má mimo jiné za cíl zvyšovat bezpečnost silničního provozu a s tím související činností. Tímto prohlášením chceme deklarovat naše dlouhodobá stanoviska, která jsme poskytli médiím a dalším zainteresovaným subjektům k předmětnému poslaneckému návrhu. Tato stanoviska korespondují i s neutrálním stanoviskem vlády, s cílem schválit takový návrh, který by byl ku prospěchu dopravy.

1. Cílová skupina
– Navrhované znění zasáhne i řidiče, kteří mohou předjíždět maximální povolenou rychlostí stanovenou na dálnicích (130 km/h) a nepatří tak mezi skupinu způsobující problémy na dálnicích z důvodu nižší konstrukční nebo omezující rychlosti;
– týká se tedy i řidičů osobních vozidel s přívěsným vozíkem s řidičským oprávněním skupiny B (karavany, převoz závodních vozidel nebo motocyklů, živnostníci, řemeslníci, dobrovolníci, víkendové soukromé rekreace apod.);
– taktéž i řidičů s řidičským oprávněním skupiny D1, D, kdy stačí, aby za autobusem či autokarem byl připojen přívěsný vozík, který převáží zavazadla, např. kola;
– sankce z pohledu porušení zákazu předjíždění za současně platné legislativy (7 trestných bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok, sankce 5-10.000 Kč) je naprosto neadekvátní v kontextu bezpečnosti silničního provozu.

2. Bezpečnost silničního provozu
– Neexistuje relevantní studie, která by prokázala, že zamýšlený návrh zvýší bezpečnost silničního provozu, oproti tomu však existuje mnoho odborných názorů, že návrh naopak bezpečnost silničního provozu zhorší a nebude tak plnit očekávání navrhovatelů:
a) návrh je často dáván do kontextu s platným zákazem předjíždění na Slovensku, ovšem Slovensko není tranzitní země jako ČR, kde je daleko hustší provoz s daleko větší náchylností ke vzniku rizikových situací, který by naopak plošných zákaz mohl vyvolat;
b) lze předpokládat, že v pravém jízdním pruhu budou vznikat nekonečné kolony souprav, které znemožní sjíždění z dálnice a bude zde hrozit několik rizikových situací (brzdění vozidel, nebezpečné manévry, vynucování přednosti).

3. Současná právní úprava a situace
– Legislativa již dnes umožňuje omezit jízdu v pruzích pomocí místní úpravy, tedy zákazovou dopravní značkou (B22a) nebo IP 21 (Omezení v jízdním pruhu) doplněné o symbol dopravní značky B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů), případně s dodatkovou tabulkou omezující platnost značky například na vozidla, jejichž hmotnost překračuje stanovenou mez. Možné umístit na konkrétní problémové úseky, což daleko více zvyšuje efektivitu bezpečnosti silničního provozu;
– v současné době vymahatelnost práva z důvodu porušování plošného zákazu předjíždění by byla velice mizivá, a to i s ohledem na velký podíl zahraničních řidičů a přetíženost obcí s rozšířenou působností.

4. Navrhované řešení
– Umístění zákazů předjíždění v místech s dočasnou platností na základě hustoty provozu nebo rizikových místech v kombinaci s větší intenzitou kontroly ze strany PČR nebo kamerových systémů tak, aby vymahatelnost práva byla na vysoké úrovni, jako například v Rakousku, která je všeobecně i v podvědomí řidičů;
– využití poznatků z úprav tohoto problému v zahraničních předpisech, jako je například Belgie, kde platí podobný zákaz, ale v časovém omezení v pracovních dnech v době provozní špičky, pro určité typy vozidel v závislosti na jejich hmotnost a délku soupravy.

V Praze, 26. března 2019

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu ČR