S CIZÍM AUTEM DO CIZINY9.7.2015

Na začátku každé nové letní sezóny se motoristé zajímají, zda nebudou mít v zahraničí problémy, když pojedou s vozidlem, které je ve vlastnictví jiné osoby, zda nehrozí nějaké problémy na hranicích nebo při silničních kontrolách v zahraničí. Proto se k tomuto tématu znovu vracíme.
Žádný právní předpis ČR nestanoví, že řidič cestující do zahraničí musí být vybaven potvrzením, že vlastník (majitel) vozidla s touto cestou souhlasí. Není nám ani známo, že by takový předpis platil v některém z evropských států – s výjimkou Polska. Polské úřady totiž požadují, aby řidiči vozidel, kteří nejsou uvedeni jmenovitě v osvědčení o registraci vozidla (v tzv. malém technickém průkazu), měli na území Polska zplnomocnění k řízení vozidla od osoby, která je uvedena v osvědčení o registraci vozidla.

Lze však doporučit, aby řidiči takovéto potvrzení s sebou měli i při cestách do jiných států. Někdy se totiž stává, že řidič jedoucí do ciziny vozidlem, které není jeho vlastnictvím, má při kontrolách prováděných tamními orgány určité problémy jak vysvětlit, že v osvědčení o registraci vozidla je uveden jako provozovatel (v případě starších dokladů jako držitel) někdo jiný než řidič; může vzniknout podezření, že jde o vozidlo odcizené nebo z jiných důvodů neoprávněně používané.
Neexistuje žádný oficiální vzor takového potvrzení, ale mělo by obsahovat tři základní položky – specifikaci provozovatele (osoba zapsaná v osvědčení o registraci), který vystupuje v roli zmocnitele, specifikaci řidiče, který vystupuje v roli zmocněnce a specifikaci vozidla.

Doporučujeme aby
– specifikace provozovatele obsahovala všechny údaje, které o něm lze vyčíst z osvědčení o registraci vozidla (jméno a příjmení / název, adresa trvalé pobytu / sídlo, datum narození, série a číslo osvědčení o registraci vozidla),
– specifikace řidiče obsahovala aspoň tyto údaje (jméno a příjmení, datum narození, série a číslo cestovního dokladu),
– specifikace vozidla obsahovala aspoň tyto údaje (tovární značka, model, VIN, registrační značka).
Ve zplnomocnění by dále mělo být uvedeno, že zmocnitel zmocňuje zmocněnce k užívání vozidla i v mezinárodním silničním provozu.
Dále se doporučuje, aby zplnomocnění bylo přeloženo do některého světového jazyka (ideální by byl překlad do jazyka státu, do kterého hodlá řidič vyjet). Ověření podpisu zmocnitele u notáře nebo na matrice obecního úřadu rovněž nebude na škodu.

Ke stažení zde
Příklad zplnomocnění

Příklad zplnomocnění 2

Příklad zplnomocnění

 

 

Červenec 2015