PRÁVNÍ ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 201521.4.2015

CO JE NOVÉHO A CO SE CHYSTÁ?
PRÁVNÍ ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 2015

1. 40. novela účinná od 1. ledna 2015 – zákon č. 249/2014 Sb.

Touto v pořadí již 40. novelou zákona o silničním provozu, účinnou od 1 ledna 2015, byl přesunut poplatek za vydání výpisu z evidence dopravních nehod ze zákona o silničním provozu do zákona o správních poplatcích. Výše poplatku se ale nezměnila, stejně jako se nezměnil okruh subjektů, jež mohou o výpis z evidence dopravních nehod žádat.

To znamená, že výhradně po uhrazení správního poplatku podle položky 3 sazebníku správních poplatků, který činí 100 Kč, se údaje z evidence dopravních nehod poskytují orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu zavinil, dále fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené, a konečně i jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě úředně ověřeného písemného souhlasu osoby, které se týkají údaje, o něž je žádáno.

2. Návrhy změn zákona o silničním provozu aktuálně projednávané Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna aktuálně v různých fázích legislativního procesu projednávání tyto návrhy změn zákona o silničním provozu:

a) senátní návrh novely zákona o silničním provozu (sněmovní tisk č. 221), jehož cílem je zpřísnění postihů řidičů nákladních vozidel, kteří nebudou respektovat zákazy vjezdu; cílem je zejména zabránit účelovému objíždění úseků zpoplatněných mýtným po nevyhovujících pozemních komunikacích či přes území obcí;

b) vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (sněmovní tisk č. 374), jehož cílem je změna v kategorizaci rychlostních komunikací (rozdělení na dálnice I. a II. třídy) a na to navazující změny v oblasti pravidel silničního provozu;

c) návrh Moravskoslezského kraje na novelu zákona o silničním provozu (sněmovní tisk č. 377), jehož cílem je rozšíření důvodů zadržení řidičského průkazu při výrazném překročení nejvyšší dovolené rychlosti;

d) vládní návrh novely zákona o silničním provozu a autoškolského zákona (sněmovní tisk č. 471), jehož cílem je provedené rozsáhlého okruhu změn v zákoně o silničním provozu (jen změna zákona o silničním provozu má 66 bodů), mezi které patří zejména:
– úprava některých aspektů cyklistické dopravy;
– provoz osobních přepravníků se samovyvažovacím zařízením – samohybných osobních vozítek (typu segway);
– zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla;
– viditelnost chodců na pozemních komunikacích;
– dopravně psychologické vyšetření;
– kauce;
– profesní způsobilost řidiče, zejména úprava pravidelného školení;
– dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontrole a řízení;
– oprava transpozice směrnice EU o řidičských průkazech.