DOČASNÉ VYŘAZENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL Z PROVOZU – ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ8.3.2015

Dnem 1. ledna 2015 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsažená v zákoně č. 239/2013 Sb.
Uvedená novela přinesla mj. podstatné změny v právní úpravě vyřazování silničních vozidel z provozu, respektive z registru silničních vozidel. Dosavadní institut dočasného vyřazení vozidla z registru byl nahrazen novým institutem vyřazení vozidla z registru podle § 12 zákona.
Vyřazení silničního vozidla z provozu je nově upraveno v § 12 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
(2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.
(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen
a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí,
b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
(4) Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
(5) Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí.
(6) Bylo-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla z provozu
a) odevzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
b) předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a
c) oznámit údaje podle odstavce 4.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud
a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla. Pokud byl použit postup podle § 7c, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou.“.
Novela současně obsahuje úpravu eliminující problematiku tzv. polopřevodů, tj. situace, kdy původní vlastník vozidla toto vozidlo na registru odhlásí s avízem, kdo bude zapsán jako budoucí vlastník, ten však již registrační úkon nedokončí. Polopřevody přitom mnohdy byly zneužívány jako nástroj, jak se vyhnout povinnému ručení či nedávno zavedené objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. Novela je proto od 1. ledna 2015 zrušila, byť za cenu kritizovaného zvýšení administrativní zátěže, tím, že zápis změny vlastníka nově provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem; prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele (§ 8 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Na oba nové instituty navazují též přechodná ustanovení novely. Podle nich, konkrétně podle čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 239/2013 Sb. v této souvislosti dále platí:
Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.
Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona:
a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.
Březen 2015