K ZASTAVOVÁNÍ VOZIDEL GENERÁLNÍ INSPEKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ (GIBS)21.1.2012

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), kterým bylo zavedeno mj. i oprávnění příslušníků GIBS zastavovat vozidla. Vzhledem k pochybnostem o rozsahu a využívání tohoto oprávnění přinášíme následující upřesnění k obsahu zákonné úpravy.

K rozsahu oprávnění příslušníků GIBS zastavovat vozidla

K zastavování vozidel jsou příslušníci GIBS oprávněni pouze v rozsahu výkonu zákonem stanovené působnosti GIBS a své pravomoci. Z působnosti GIBS vyplývá, že zastavovat vozidla mohou pouze v souvislosti s vyhledáváním, odhalováním, prověřováním či vyšetřováním trestného činu

a) příslušníka Policie ČR, celníka, příslušníka Vězeňské služby ČR nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii ČR
a
b) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě ČR nebo Vězeňské službě ČR, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

K označení služebních vozidel GIBS a příslušníků GIBS

Otázku označování příslušníků GIBS a jejich služebních vozidel řeší nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Vnějším označením inspekce je nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE“, který tvoří

a) žlutá písmena na černém podkladu, umístěný vpředu vlevo na prsou a na zádech občanského oděvu či služební vesty, doplněný vpředu osobním evidenčním číslem,
nebo
b) černá písmena, umístěný na modré rukávové pásce.

Při prokazování příslušnosti k inspekci služebním průkazem inspekce se předkládá k nahlédnutí přední strana služebního průkazu inspekce s fotografií, aniž se služební průkaz inspekce vydá z ruky. Při prokazování příslušnosti k inspekci odznakem inspekce se předkládá k nahlédnutí přední strana odznaku inspekce s identifikačním číslem, aniž se odznak inspekce vydá z ruky.

Služební vozidlo inspekce, která jsou zásadně v civilním provedení, lze podle tohoto nařízení vlády označit na přední části a na bočních stranách nápisem „GENERÁLNÍ INSPEKCE“, který tvoří černá písmena na bílém podkladu. U zaparkovaného služebního vozidla inspekce postačí k jeho označení evidenční karta umístěná za čelním sklem.

K povinnosti řidiče uposlechnout výzvu k zastavení

Řidič je povinen výzvu k zastavení vždy uposlechnout, i když se domnívá, že není důvodná. Teprve posléze se může bránit zákonem předpokládanými způsoby (např. stížností, žádostí o náhradu škody pro nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb. nebo žalobou proti nezákonnému zásahu podle soudního řádu správního).

Pokud by se řidič mylně domníval, že jde o falešné příslušníky GIBS a neuposlechnul jejich výzvu k zastavení, jednal by v tzv. skutkovém omylu, který jej v tomto případě odpovědnosti za protiprávní jednání nezbavuje a může mít vliv jen na formu zavinění. Řidič tedy v takovém případě zákon porušuje a může být i postižen. Nicméně v praxi bude záležet na tom, jak si řidič v této souvislosti dále počíná – jiná situace jistě nastane, pokud bude pouze ujíždět, a jiná v případě, kdy se ihned sám obrátí na Policii ČR.

K této problematice a obecně k pravomocem osob činných v silničním provozu Autoklub ČR vydá v nejbližších dnech podrobnější informaci.